Socha sv. Jana Nepomuckého v Poštorné / Statue of St. John of Nepomuk by Martina Sanollova

Socha sv. Jana Nepomuckého v Poštorné v plné kráse!

V den slavnosti Božího těla byla v neděli 3. června 2018 požehnána nově zrestaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého v areálu zahrady kostela Navštívení Panny Marie v Břeclavi – Poštorné. Svěcení převzal farář Dr. Lukasz Andrzej Szendzielorz, který z rozpočtu farnosti poskytl potřebné finanční prostředky na restauraci sochy. Socha sv. Floriána se nacházela ve velmi špatném stavu. Chyběla svatozář, část obličeje světce, kříž s Ježíšem byl ulomen, podstavec rozdroben, celá socha byla silně narušená a porostlá mechy a lišejníky. Na základě dlouhodobého jednání s farností se ukázalo, že je o opravu této památky velký zájem. Socha dříve bývala živým místem setkávání, neboť se zde pravidelně zastavovali lidé po nedělní mši, konali tu (a jinde v zahradě) slavnost Božího těla a kladli květiny na přímluvu světci Janu Nepomuckému. Sochu byla zbudována v roce 1909. Byla vysvěcena v témže roce a je na ní nápis: „Ke cti a chvále sv. Jana Nepomuckého věnovali manželé Vavřín a Marie Raškovi, čís. 93. L. P. 1909.“

Vedení farnosti se cítilo povinováno nápravou žalostného stavu, v němž se socha nacházela, a usneslo se, že bude restauraci sochy financovat. Pan farář mě proto oslovil, neboť jsem v loňském roce v poštorenské zahradě zrestauroval sochu sv. Floriána v protilehlém koutu zahrady. Tak jsem mohl na tuto úspěšnou spolupráci navázat. Již na podzim 2017 jsem sochu zakonzervoval, načež jsem od poloviny dubna do konce května 2018 provedl samotnou rekonstrukci. Ta se nakonec díky vysokému nasazení, osobnímu angažmá a financování farnosti podařila na výbornou. Socha Sv. Jana Nepomuckého je tak po více než sto letech opět v plné kráse a podtrhuje již tak pozoruhodné památkové bohatství obce Poštorná.

Sgrafito Svatební veselí ve Vracově / Sgraffito Wedding Merriment in Vracov by Martina Sanollova

svatební veselí.jpg

The Sgraffito Wedding Merriment was created by academic painter Rudolf Gajdoš in 1950. It is located on the front wall of the Town Hall, on the level of the upper balcony. Its dimensions are impressive - 450x290 cm, a total of 12.9 m2. The restoration of this work was technically difficult and very time-consuming - it lasted from October 2015 to June 2016. I based it on the intimate knowledge of the painter's handwriting and distinctive techniques because it was my grandfather. I drew a lot from the deep knowledge of his work and leaned on the appropriate technical background. The work was in a state of disrepair, especially because of its location in the south, where it has been exposed for many decades to intense sunlight and other weather conditions. These caused erosion of the plaster and the colors were faded.

The work was successfully completed in June 2016, after which the Sgraffito was solemnly unveiled during the traditional town dowry.

Sgrafito Svatební veselí vytvořil ak. malíř Rudolf Gajdoš v roce 1950. Nachází se na čelní zdi radnice (dnešního Městského úřadu) na úrovni horního balkónu, Jeho rozměry jsou impozantní - 450x290 cm, celkem 12,9 m2. Restaurování tohoto díla bylo technicky i časově velmi náročné - trvalo od října 2015 do června 2016. Vycházel jsem z důvěrné znalosti malířského  rukopisu i osobité techniky autora, neboť to byl můj dědeček. Čerpal jsem tak z hluboké znalosti jeho díla a opřel se o odpovídající technické zázemí. Dílo se nacházelo v neutěšeném stavu, zejména z důvodu jeho situování směrem na jih, kde bylo po celá desetiletí vystaveno intenzivnímu slunečnému záření a jiným povětrnostním vlivům. Ty způsobily erozi omítky a ztrátu původní kolorizace.

Práce byla úspěšně zakončena v červnu 2016, Poté bylo sgrafito slavnostně odhaleno v rámci tradičních městských Dožínek. 

Socha sv. Floriána v Poštorné / Statue of St. Florian in Poštorná by Martina Sanollova

Za vyzvánění kostelních zvonů a houkání hasičů byla v neděli 18. června 2017 slavnostně požehnána nově zrestaurovaná socha Sv. Floriána v areálu zahrady kostela Navštívení Panny Marie v Břeclavi – Poštorné. Svěcení převzal farář Dr. Lukasz Andrzej Szendzielorz, který poukázal na význam záchrany této samostatně stojící sochy a poděkoval těm, kteří se o to zasadili nejvíce – potomkům rodiny Gajdošů a restaurátorovi Pavlu Doležalovi. Socha sv. Floriána se nacházela v dezolátním stavu. Dříve bývala živým místem setkávání, neboť se zde pravidelně zastavovali lidé po nedělní mši a kladli květiny na přímluvu světci Floriánovi. Tento patron měl obci zajistit ochranu před ohněm. Obec Poštorná vždy žila a dodnes žije bohatým náboženským a folklórním životem. Rozhodná iniciativa k opravě vzešla od potomků bývalého starosty Poštorné, Tomáše Gajdoše. Ten nechal sochu zbudovat v roce 1909. Socha byla vysvěcena v témže roce a je na ní nápis: „Ke cti a slávě sv. Floriána věnuje Tomáš Gajdoš, býv. starosta L. P. 1909, a jeho manželka Marie“. Dnes žijící potomci Gajdošovi se cítili povinováni nápravou žalostného stavu a usnesli se, že budou restauraci sochy financovat. 

Jako obdivovatel poštorenského chrámu a jeho nejbližšího okolí jsem se pustil do práce s patřičnou vervou. Již na podzim 2016 bylo nutno sochu zakonzervovat, načež od dubna do června 2017 jsem provedl samotnou rekonstrukci. Díky zdařilému výkonu, financování rodiny Gajdošů a také za přispění města Břeclav se nakonec restaurace podařila. Záchrana sochy sv. Floriána se tak stala dalším krokem na cestě regenerace pozoruhodného památkového bohatství obce Poštorná.

SOCHA SV. FLORIÁNA V DEN SLAVNOSTNÍHO ODHALENÍ, 

The newly restored statue of St. Florian, commemorating the ringing of the church bells and the firefighters, in the garden of the Church of the Visitation of the Virgin Mary in Břeclav - Poštorná was officially blessed on Sunday, June 18, 2017. Dr. Lukasz Andrzej Szendzielorz let the ceremony, pointing out the importance of rescuing this stand-alone statue, and thanked those who had made the most of it - the descendants of the Gajdoš family and the restorer Pavel Doležal. The statue of St. Florian was in a desolate state. It used to be a lively meeting place, since people stopped here regularly after Sunday Mass and laid flowers seeking intercession of this Saint. He was to protect the village from fire. Poštorna has always lived and still lives with its rich religious and folklore life.

A decisive initiative to repair the statue came from the family of the former Mayor of Poštorná, Tomáš Gajdoš, who initiated the construction of the statue in 1909. Nowadays living descendants of Gajdoš felt obliged to repair the pitiful state and decided to finance the sculpture's restoration. As an admirer of the church and its surrounding area, I went to work with proper vigor. In the autumn 2016, the statue was supposed to be preserved, but it wasn't until the next year that I  realized the restoration - from April until June 2017 . Thanks to my successful performance, the financing of the Gajdoš family and also the contribution of the town of Břeclav, the restoration eventually succeeded. Protection of the statue of St. Florian became the next step in the regeneration of the remarkable monumental wealth of the village of Poštorná.

P6180279.JPG

Sousoší Kalvárie v Poštorné / Statuary Calvary in Poštorná by Martina Sanollova

PŘED / BEFORE

PŘED / BEFORE

Sousoší Kalvárie - Kristus na kříži s Pannou Marií a Maří Magdalénou patří k bohatému kulturnímu dědictví Poštorné. Nacházelo se ve velmi špatném stavu - díky pokročilé erozi chyběla část kříže, sochy byly pokryty prachem, nečistotami a mechem. Restauraci jsem provedl v roce 2010.  

The statue Calvary - The Christ on the Cross with Virgin Mary and Mary Magdalene is part of the rich cultural heritage of Poštorná town. It was in a very bad condition - due to the vast erosion, a part of the cross was missing, the statues were covered with dust, dirt and moss. I restored the statue in 2010.

POTOM / AFTER

POTOM / AFTER