Počítačově modifikovaná fotografie tématicky čerpá zejména z přírodního světa. Mnohdy zachycuje podrobně jednotlivé struktury, které vytváří moře, písek, dřevo nebo kámen, Centrem zájmu je rozsáhlý cyklus inspirovaný krásami Egejského moře. Pomocí počítačové kolorace přisuzuje autor krajinám a výjevům nový rozměr a nečekanou výpověď.

Computer-modified photography is thematically drawn from the natural world. It often depicts in detail individual structures created by sea, sand, wood or stone. The center of interest is an extensive cycle called Structures, inspired by the beauties of the Aegean Sea. Using computer coloration, the author attributes to landscapes and scenes a new dimension and unexpected testimony.